Series “Wrecks” 2018

Series “Wrecks” 2018

Relitto 4 (oil and wax, 31cm x 40cm) Battello 3 (oil and wax, 50cm x 70 cm) Petroliere (oil and wax, 25cm x 25cm) Relitto 1 (oil and wax, 20cm x 20cm) Relitto 9 (oil and wax , 50cm x70 cm) Relitto 10 (oil and wax, 50cm x70 cm)Relitto 2 (oil and wax, 50cm x 35cm) Relitto 3 (oil and wax, 40cm x 50cm) Relitto 6 (oil and wax, 50cm x 70cm) Relitto 7 (oil and wax, 50cm x 70cm) Relitto 8 (oil and wax, 70cm x 50cm)